RODO

Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna RODO

w zakresie danych osobowych przetwarzanych w związku z Programem Bursztyny Bezpieczeństwa.

Dane osobowe przetwarzane będą w związku ze zgłoszeniem dokonanym przez Państwa w ramach Programu Bursztyny Bezpieczeństwa i należą do zbioru danych pn. „Zgłaszający”, w zbiorze danych osobowych.

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych jest Fundacja Krajowa Rada Sportu i Ratownictwa, ul. Dobrzecka 148e, 62-800 Kalisz, zwana dalej „Administratorem”.
 2. Osobą wyznaczoną do kontraktu w związku z przetwarzaniem danych osobowych,

w ramach zbioru danych osobowych:

Inspektor Ochrony Danych: ul. Dobrzecka 148e, 62-800 Kalisz, tel. 781 71 71 71, adres e-mail: biuro@krsir.pl

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, wynikające z Rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.119.1), dalej „RODO”.

 1. Celem przetwarzania danych osobowych w ramach zbioru danych osobowych, jest pozyskanie informacji na temat obiektu zgłaszanego w ramach Programu Bursztyny Bezpieczeństwa.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w ramach zbioru danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda na przetwarzanie danych osobowych); art. 6 ust. 1 lit. c (w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i e (wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi) oraz art. 9 ust. 2 lit. g niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą) RODO, w związku z realizacją zadań wynikających z:

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.Urz.UE.L.347.320, ze zm.), dalej „rozporządzenie ogólne”; o Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

(Dz.U.2017.1460, ze zm.), dalej „ustawa wdrożeniowa”.

 1. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Administratora.
 2. Dane osobowe przetwarzane w zbiorze danych osobowych nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 3. Dane osobowe, przetwarzane w zbiorze danych osobowych, będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 30 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązywania okresu archiwizowania danych, o którym mowa w art. 140 ust. 1 rozporządzenia ogólnego oraz art. 23 ust. 3 ustawy wdrożeniowej lub od dnia wygaśnięcia zobowiązań wynikających z innego przepisu prawa, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2018.217, ze zm.) - o ile przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych jest niezbędne do spełnienia obowiązku wynikającego z tego przepisu prawa.
 4. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane w ramach zbioru, przysługuje:
 • prawo żądania dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2 (szczegółowe informacje w zakresie komunikacji z Organem nadzoru dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt).

Na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b i d RODO, zgodnie z którym nie jest możliwe usunięcie danych osobowych niezbędnych, w szczególności do:

 • wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego;
 • celów archiwalnych w interesie publicznym:

- jak również mając na uwadze cel i podstawę prawną przetwarzania danych

w ramach projektu, osobie której dane są przetwarzane nie przysługuje prawo do usunięcia albo przenoszenia tych danych.

 1. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane w ramach zbioru ma prawo skorzystać z przysługujących jej uprawnień, o których mowa w RODO – w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celu, o którym mowa w ust. 3. Ich odmowa jest równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia stosownych działań w związku z Programem Bursztyny Bezpieczeństwa.
 3. W oparciu o dane osobowe przetwarzane w ramach zbioru nie będą podejmowane wobec osób, których dane dotyczą zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania.

Administrator informuje również, że:

Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym

prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze wynikające z przetwarzania, Administrator –

zarówno przy określaniu sposobów przetwarzania, jak i w czasie samego przetwarzania –

wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w szczególności w celu skutecznej

realizacji zasad ochrony danych oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi RODO oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą.

PARTNERZY

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

WSPÓŁPRACA

Image
Image
Image

BIURO INFORMACJI

W przypadku pytań, uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu.

Image
© 2021 Bursztyny Bezpieczeństwa
anadolu escort Anadolu yakasi escort bostanci escort kadikoy escort pendik escort kartal escort kurtkoy escort
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler